درس خارج فقه الحکومه
تاریخ ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۱
تاریخ دوره: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ تا ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
آموزش آن لاین (مجازی)
روز های شنبه الی سه شنبه هر هفته
ساعت : ۰۸:۰۰
لینک دسترسی به کلاس:
https://amozesh.valiasr-aj.com/ch/feqholhokomah