تربیت مربی غدیر (2)
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
تاریخ دوره: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
دومین  دوره تربیت مربی غدیر ویژه مبلغان غدیر از سراسر کشور
با مشارکت معاونت فرهنگی و تبلیغ حوزه و بنیاد بین المللی غدیر