دوره غدیر شناسی و پاسخ به شبهات امامت و ولایت
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ تا ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
تاریخ دوره: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ تا ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
دوره آشنایی با غدیر و پاسخ به شبهات وهابیت
بررسی آیات و روایات امامت و ولایت  و پاسخ به شبهات وهابیت

شرایط شرکت کنندگان:
ويژه فضلا ، اساتید و فرهیختگان استان کرمانشاه