دوره آشنایی با شبهات مهدویت و نقد جریان یمانی
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ تا ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
تاریخ دوره: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ تا ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

شرایط شرکت کنندگان:
ویژه طلاب و فضلا شهرستان کاشمر و بردسکن