دوره آشنایی با روش های نقد جریان انحرافی احمد الحسن یمانی
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
تاریخ دوره: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ تا ۱۳۹۸/۰۶/۱۵
آشنایی با فرق انحرافی
آشنایی با مدعیان مهدویت
تناقضات احمد الحسن
نقد عقاید و باورهای احمد الحسن

شرایط شرکت کنندگان:
ویژه طلاب و فضلا استان خراسان جنوبی