دوره آشنایی با روش های نقد جریان انحرافی احمد الحسن یمانی
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ تا ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
تاریخ دوره: ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ تا ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
آشنایی با فرق انحرافی
آشنایی با مدعیان مهدویت
تناقضات احمد الحسن
نقد عقاید و باورهای احمد الحسن

شرایط شرکت کنندگان:
ویژه اساتید ، طلاب و دانشجویان استان خوزستان شهرستان ماهشهر