درس خارج فقه مقارن آیت الله حسینی قزوینی
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ تا ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تاریخ دوره: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
مدرسه عالی دار الشفاء
روز های شنبه و یکشنبه هر هفته
ساعت : ۰۸:۱۵

ثبت نام در دوره