درس خارج فقه مقارن آیت الله حسینی قزوینی
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
تاریخ دوره: ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ تا ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
مدرسه عالی دار الشفاء
روز های شنبه و یکشنبه هر هفته
ساعت : ۰۸:۱۵