درس خارج فقه مقارن آیت الله حسینی قزوینی
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
تاریخ دوره: ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
مدرسه عالی دار الشفاء
روز های شنبه و یکشنبه هر هفته
ساعت : ۰۸:۱۵