درس خارج کلام مقارن آیت الله حسینی قزوینی
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
تاریخ دوره: ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ تا ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
مدرسه عالی دار الشفاء
روز های دوشنبه و سه شنبه هر هفته
ساعت : ۰۸:۱۵