دوره آشنایی با نرم افزارهای اسلامی (تخصصی)
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ تا ۱۴۰۸/۱۰/۱۸
تاریخ دوره: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
دوره آشنایی با نرم افزارهای اسلامی و روش های تحقیق و پژوهش بر اساس نرم افزار
طول دوره  ۱۰ جلسه می باشد
 


ثبت نام در دوره