آشنایی با نرم افزارهای اسلامی ( ويژه طلاب خارجی )
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ تا ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
تاریخ دوره: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
دوره آشنایی با نرم افزارهای اسلامی و روش های تحقیق و پژوهش بر اساس نرم افزار
طول دوره  ۱۰ جلسه می باشد